ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A REGISZTRÁCIÓ SORÁN MEGADANDÓ ADATOK

A regisztráció során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. Ha az Ügyfél bármelyik kötelezően kitöltendő adatát nem rögzíti, a Szolgáltató az Ügyfél regisztrációját visszautasítja. Hibás vagy nem létező e-mail cím megadásából, illetve az e-mail szolgáltatást nyújtó rendszer/szolgáltatás hibájából eredő bármilyen kárért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A mindenkor megadandó kötelező adatok köre: a https://www.chocofacture.com  illetve a https://www.chocofacture.com weboldalon a Regisztráció menüpontban érhető el.

AZ ADATOK KEZELÉSE, BIZTONSÁGA

A Szolgáltató elkötelezi magát az Ügyfél személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az Ügyfél számára garantált, biztonságos szolgáltatási lehetőségek megteremtéséhez.

A Szolgáltató a személyes adatok kezelését csak az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII számú törvény 65.§ (3) a) pontja, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény figyelembevételével végzi. Az adatkezelés időtartamára az általános elévülési idő az irányadó, illetve az adatkezelés céljára tekintettel az arra vonatkozó jogszabályban meghatározottak.

A Szolgáltatónak az Ügyfél személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

Az Ügyfél köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó/jelszavak védelme érdekében. Amennyiben e kötelezettségét megszegi, az Ügyfél felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

A személyes adatoknak a jelen szabályozástól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az abból származó kár az Ügyfél szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.

A szolgáltatás igénybevételének és használatának szerződésszerű teljesítését, s így biztonságát szolgálja, ha a belépési jelszót az Ügyfél időről-időre megváltoztatja. Amennyiben a jelszó harmadik személyek tudomására jutott vagy juthat, úgy a jelszót haladéktalanul meg kell változtatni. Az adott felhasználónév/jelszó ismeretében az azokkal elérhető minden szolgáltatás és adat illetéktelenek számára is használhatóvá válik, és azok eléréséből az Ügyfelet ki is zárhatja. A szolgáltatások használata ezekben az esetekben az Ügyfél költségére és felelősségére történik.

Az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató az Ügyfél által megadott személyes adatokat tárolja, feldolgozza, és az online számlázó szolgáltatással kapcsolatban felhasználja.

A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi az Ügyfeleinek személyes adatait, melyeket bizalmasan kezel. A Szolgáltató a hálózatán keresztül továbbított adatokat kizárólag az online számlázó szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg.

Ha a Szolgáltatónak a szolgáltatás teljesítése során közlésútján vagy más úton személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére nem teheti lehetővé. Egyben felhívja az Ügyfelei figyelmét, hogy az online számlázó rendszer tartalmazhat olyan kapcsolatokat, melyet nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek az online számlázó szolgáltatás adatvédelmi rendelkezéseitől.

Az Ügyfél elfogadja, hogy személyes adatait a Szolgáltató – az online számlázó szolgáltatás teljesítéséhez, a szolgáltatás minőségének javításához, fejlesztéséhez, továbbá a felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából, a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából – felhasználja.

A Szolgáltató jogosult az Ügyfeleitől feldolgozásra kapott adatokat kezelni abból a célból is, hogy az Ügyfeleit értesítse új szolgáltatások megjelenéséről.

A szolgáltatást működtető rendszerek által rögzített adatokat, log-fájlokat nem anonimizált módon kizárólag vita esetén használhatja fel a Szolgáltató.

A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai, egyéb közreműködői és munkavállalói a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

A Szolgáltató mindenkor aktuális Adatkezelési és Adatbiztonsági szabályzata a Szolgáltató honlapján elérhető az Ügyfelek részére mely az adatkezeléssel kapcsolatos részletes rendelkezéseket tartalmazza

AZ ADATOK TÖRLÉSE, ARCHIVÁLÁSA

A Szolgáltató – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseivel összhangban – a személyes adatot törli, ha:

1./ – kezelése jogellenes;

2./ – az Ügyfél kéri (a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével);

3./ – az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

4./ – az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

5./ – azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Az Ügyfél önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Ügyfél kérheti. Az Ügyfél kérelme hiányában a Szolgáltató az adatokat törli, ha az adatkezelés célja megszűnt. Egyéb cél hiányában az Szolgáltató az adatokat mindaddig nyilvántartja, amíg az adatok felhasználására külön eljárásban szükség lehet.

Törlés helyett az Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintettek jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Amennyiben az Ügyfél vitatja személyes adatainak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen, Szolgáltató személyes adategyeztetést kezdeményez az Ügyféllel.

A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.

A törlés esetén az Szolgáltató az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi.

KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI ÉS KUTATÁSI CÉLÚ ADATKEZELÉS

A Szolgáltató az Ügyfelek személyes adatait az érintettek kifejezett, önkéntes hozzájárulása alapján felhasználhatja az alábbi célokra:

1./ – közvetlen megkeresés módszerével (DM) reklám küldése levélben, elektronikus levélben, vagy telefonon (ide értve a telefaxot és az SMS-t is);

2./ – megkeresés piackutatás, közvélemény kutatás céljából;

3./ – megkeresés ügyfél elégedettség mérés, szolgáltatásfejlesztés céljából.

A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azt a Szolgáltató nem támasztja a szerződés megkötésének feltételéül.

AZ ADATOK MÓDOSÍTÁSÁSA

Az Ügyfél a regisztráció során megadott adatait – felhasználóneve kivételével – módosíthatja. Az Ügyfél köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni.

Amennyiben az Ügyfél felhasználóneve megváltozik, ennek átvezetése csak a Szolgáltatónál történt személyes azonosítást követően történik meg.

Személyes azonosítás során a természetes személy azonosításán kívül, az Ügyfél adatok feletti rendelkezés jogosultságának vizsgálata is megtörténik, cégkivonat, aláírási címpéldány, meghatalmazás, stb. útján.

Jelszóváltoztatás: Az Ügyfélnek lehetősége van a jelszava megváltoztatására. A jelszóváltoztatásról a rendszer automatikus rendszerüzenetet küld e-mailben az Ügyfél rendszerben nyilvántartott e-mail címére.

Ha meghívottként a Számlafiók szolgáltatásra regisztrált vagy ezt tartalmazó alap csomagot előfizető Ügyfél olyan adatmódosítást kíván rögzíteni, amely a számlakibocsátó(k) vonatkozásában is releváns, köteles a Szolgáltató értesítésével egyidejűleg az érintett számlakibocsátót is értesíteni a változásról.

A szolgáltató a fenti esetekben a bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Ügyféltől.

 

Pin It on Pinterest

Share This